Monday, December 08, 2008

15 aastat Soomaa rahvusparki

Täna möödub 15 aastat Soomaa rahvuspargi moodustamisest

Soomaa Rahvuspark kogupindalaga 390 km2, moodustati 8. detsembril
1993. a. Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 19, viie eraldiseisva
raba- ja luhaökosüsteemide kaitseks rajatud kaitseala baasilt. Soomaa
rahvuspark on loodud suurte soode, lamminiitude ja metsade kaitseks
Vahe-Eesti edelaosas. Maastikuliselt liigestuselt paikneb Soomaa
Madal-Eesti piiril: Sakala kõrgustiku läänenõlval ja Pärnu madalikul
Navesti, Halliste ja Raudna jõe vesikonnas.

Soomaa nimi pärineb professor Teodor Lippmaalt kelle 1935 trükist
ilmunud kogumikteoses "Eesti geobotaanika põhijooni" on Vahe-Eesti
piirkond jagatud kaheks osaks- lõunapoolseks Soomaaks ja põhjapoolseks
Kõrvemaaks. Kitsamalt käsitletakse Soomaana Navesti ja Halliste
alamjooksu vahelist Ida- ja Lääne-Eesti rabatüüpide siirdevööndis
asuvat suurte soode ala. Rahvuspargi üheks eriliseks looduslikuks
iseärasuseks on ulatuslikud ja pikaajalised üleujutused, mis on
ainulaadsed kogu Põhja-Eruroopas.

Soomaa oma pea puutumatute rabamassiividega on ühe Euroopa vanima
maastikutüübi näidisala, mille kujunemine sai tinglikult alguse 10222
aastat tagasi, kui Balti jääpaisjärv murdis endale tee ookeani
vabastades Lääne- Eesti ja ka Soomaa ala vee alt.

Riikliku Looduskaitsekeskuse Pärnu-Viljandi regioon õnnitleb ja tänab
kõiki Soomaa rahvuspargi elanikke ja koostööpartnereid, kes on läbi
ajaloo aidanud hoida ja säilitada seda iseäralikku ja olulist
piirkonda sellisena, nagu me teda täna tunneme.


Rohkem infot soomaa.ee kodulehelt.

No comments: